Danh mục chính

Văn bản-Tài liệu-Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

Tin tức chính

Chương trình phối hợp đẩy mạnh công tác giáo dục an toàn giao thông trong đoàn viên, thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên giai đoạn 2012-2017

1/9/2014 11:01:06 AM
thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về “Tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tậm bảo đảm trật tự an toàn giao thông”; nhằm tăng cường sự chỉ đạo, phối hợp đồng bộ từ trung ương đến địa phương, các nhà trường trong công tác giáo dục an toàn giao thông cho thanh niên, học sinh, sinh viên, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thống nhất chương trình phối hợp đẩy mạnh công tác giáo dục an toàn giao thông trong đo

Thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về “Tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tậm bảo đảm trật tự an toàn giao thông”; nhằm tăng cường sự chỉ đạo, phối hợp đồng bộ từ trung ương đến địa phương, các nhà trường trong công tác giáo dục an toàn giao thông cho thanh niên, học sinh, sinh viên, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thống nhất chương trình phối hợp đẩy mạnh công tác giáo dục an toàn giao thông trong đoàn viên, thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên giai đoạn 2012-2017 với các nội dung cơ bản sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong đoàn viên, thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên, qua đó tác động đến các tầng lớp thanh niên.

Nội dung chi tiết trong File đính kèm

Các Tin đã đăng
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYÊN HÓA
Địa chỉ: Thị Trấn Đồng Lê - Tuyên Hóa - Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3684015. Email: pgd_tuyenhoa@quangbinh.edu.vn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình