Danh mục chính

Văn bản-Tài liệu-Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

tin giữa

Kế hoạch kiểm tra, nắm tình hình chuẩn bị Khai giảng năm học mới 2019-2020

8/13/2019 9:47:54 AM

UBND HUYỆN TUYÊN HOÁ

PHÒNG GD&ĐT

                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 371/PGD&ĐT

V/v kiểm tra, nắm tình hình chuẩn bị Khai giảng năm học mới 2019-2020.

                    

                       Tuyên Hoá, ngày 09 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Các trường MN, TH,TH&THCS,THCS trực thuộc.

 

I. Mục đích yêu cầu

- Đánh giá được kết quả chuẩn bị và mức độ sẵn sàng trong việc tổ chức thực hiện các công việc chuẩn bị cho năm học mới của các trường học trên địa bàn huyện; kết quả chỉ đạo của Phòng GD&ĐT đối với các đơn vị trực thuộc nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế ở các đơn vị trường học, đảm bảo được yêu cầu chuẩn bị tốt cho khai giảng năm học mới.

II. Nội dung kiểm tra, nắm tình hình

1. Việc huy động học sinh đến trường

- Tổng số học sinh, số lớp, sĩ số học sinh/lớp; phân loại đối tượng học sinh (Học sinh dân tộc, tôn giáo, khuyết tật, học sinh có bố mẹ thuộc diện hộ nghèo...)

- Kết quả huy động vào các lớp mầm non, tỉ lệ so với độ tuổi trên địa bàn.

- Kết quả huy động học sinh vào lớp 1 so với số trẻ 6 tuổi và học sinh lớp 6 so với số học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học trong địa bàn tuyển sinh.

- Kết quả huy động trẻ 5 tuổi, học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở so với yêu cầu phổ cập GDMN trẻ 5 tuổi, phổ cập GDTH và PCGD THCS trên địa bàn.

- Quy mô học sinh hiện tại tăng, giảm so cùng kỳ năm trước (lý do tăng, giảm)

2. Cán bộ, giáo viên

- Kết quả bồi dưỡng chuyên môn, chính trị trong hè. Giải pháp thực hiện đối với số CB, GV chưa tham gia các lớp bồi dưỡng hè.

- Việc tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên và nhân viên trước khi bước vào năm học mới.

- Số lượng biên chế thừa, thiếu tại đơn vị.

- Tình hình thực hiện việc phân công chuyên môn gặp thuận lợi, khó khăn gì so năm học trước.

- Mức độ đảm bảo yêu cầu hoạt động giảng dạy của đội ngũ cán bộ, giáo viên về yêu cầu chuyên môn và ý thức trách nhiệm.

3. Cơ sở vật chất; sách vở, đồ dùng học tập của học sinh

- Số lượng phòng học hiện có, mức độ đảm bảo, hiệu quả khai thác, sử dụng các phòng học, phòng chức năng; số phòng kiên cố; bán kiên cố; phòng học nhờ; số phòng học không đảm bảo an toàn trong sử dụng, đặc biệt là các phòng học tại các điểm trường…

- Số lượng bàn ghế học sinh, sách giáo khoa, Thiết bị - Đồ dùng dạy học (chi tiết theo từng loại thiết bị; tăng, giảm so với năm học trước) theo yêu cầu tại Công văn số 347/PGD&ĐT ngày 06/8/2019 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn một số hoạt động đầu năm chuẩn bị Khai giảng năm học mới

- Kết quả mua sắm, sửa chữa, xây mới trong hè (số lượng, kinh phí), những khó khăn, thiếu hụt và biện pháp giải quyết.

- Tình hình học sinh có đủ SGK, dụng cụ học tập; số còn thiếu; số bộ SGK được quyên góp trong hè,….

4. Các khoản tiền dự kiến thu và huy động từ các nguồn hỗ trợ trong năm học

- Các khoản thu theo quy định (kể cả các khoản tài trợ, hỗ trợ của phụ huynh và các tổ chức, cá nhân).

- Các văn bản hướng dẫn chỉ đạo, cách thu, mức thu, hỗ trợ, cách quản lý, kết quả thu chi bước đầu, hồ sơ sổ sách và việc thực hiện công khai dân chủ theo các quy định hiện hành.

5. Công tác đánh giá, xếp loại HS năm học 2018-2019

- Việc hoàn thành hồ sơ, sổ sách: sổ điểm, học bạ, sổ chủ nhiệm, hồ sơ thi lại.

- Cách ôn tập, ra đề; tổ chức kiểm tra, kết quả thi lại, kết quả xét lên lớp.

6. Kết quả việc thực hiện các hoạt động khác trong hè (xây dựng CQG, kiểm định chất lượng, bồi dưỡng thường xuyên,…)

7. Công tác chuẩn bị cho Lễ Khai giảng năm học mới:

- Công tác hoạt động Đội, các hoạt động ngoại khóa...

III. Cách tổ chức và thời gian kiểm tra

1. Tổ chức kiểm tra:

- Các trường học đều tổ chức tự kiểm tra đơn vị mình và đánh giá theo các nội dung đã nêu.

- Phòng GD&ĐT tổ chức các đoàn kiểm tra, nắm tình hình công tác chuẩn bị Khai giảng năm học 2019-2020. Thành phần của trường làm việc với đoàn kiểm tra gồm: Lãnh đạo nhà trường, Chủ tịch CĐCS, Tổng phụ trách Đội, thư ký Hội đồng và một số cán bộ, giáo viên, nhân viên phụ trách theo từng phần hành công việc.

2. Thời gian kiểm tra, nắm tình hình:

- Từ 19/8/2019 đến 30/8/2019. (Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc chuẩn bị sẵn nội dung báo cáo theo mẫu đính kèm và các nội dung khác cần báo cáo của đơn vị).

IV. Tổ chức thực hiện

- Các trường học căn cứ nội dung Công văn này và tình hình thực tế của đơn vị để triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu, nội dung và thời gian quy định.

- Khi đến làm việc, đoàn kiểm tra sẽ nghe Lãnh đạo các đơn vị trường học báo cáo, đánh giá tình hình tại đơn vị.  Sau đó, Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra, nắm tình hình cụ thể.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo, phản ảnh về Chuyên viên phụ trách bậc học để có hướng xử lý kịp thời./.

  

Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Lãnh đạo, CC,VC Phòng;

  - Lưu VT, Website.

                           TRƯỞNG PHÒNG

 

                                                         (Đã ký)

     

                             Hoàng Văn Phúc

 

Những tệp tin đính kèm:

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYÊN HÓA
Địa chỉ: Thị Trấn Đồng Lê - Tuyên Hóa - Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3684015. Email: pgd_tuyenhoa@quangbinh.edu.vn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình