Danh mục chính

Văn bản-Tài liệu-Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

Tin tức chính

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với giáo dục dân tộc

9/24/2018 10:20:27 AM

      UBND HUYỆN TUYÊN HÓA

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

           Số: 450/PGD&ĐT

 

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ

năm học 2018-2019 đối với giáo dục dân tộc

                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                   

            

                                            Tuyên Hóa, ngày 21 tháng 9 năm 2018   

 

                   Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường trực thuộc

 

Thực hiện Công văn số 2018/SGDĐT-CTrTT ngày 20/9/2018 của Sở GD&ĐT Quảng Bình về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với giáo dục dân tộc, Phòng GD&ĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với giáo dục dân tộc như sau:

A. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Năm học 2018-2019, Ngành GDĐT nói chung, lĩnh vực GDDT nói riêng tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ban hành kèm theo Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015; Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới”; Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030. 

2. Tiếp tục triển khai thực hiện 09 nhóm nhiệm vụ và 05 giải pháp cơ bản của ngành. Tiếp tục  rà soát, quy hoạch lại mạng lưới hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) và mạng lưới cơ sở giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi (DTTS, MN) phù hợp điều kiện địa phương; tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục vùng DTTS, MN; triển khai có hiệu quả các giải pháp tăng cường tiếng Việt cho trẻ em, học sinh ở các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ở vùng DTTS, MN.

3. Thực hiện có hiệu quả các chính sách đã ban hành đối với GDDT; tiếp tục khảo sát, nghiên cứu, đề xuất, điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện các chính sách hỗ trợ người dạy, người học và cơ sở giáo dục vùng DTTS, MN.

B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục, bồi dưỡng ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, năng lực, hiệu quả công tác cho đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục;

Tiếp tục xây dựng, nhân rộng các tấm gương điển hình về đạo đức nhà giáo; tôn vinh các nhà giáo, CBQL tâm huyết, có nhiều kinh nghiệm, sáng kiến trong quản lý, giáo dục, giảng dạy và chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh vùng DTTS, MN;

Tăng cường tuyên truyền về tấm gương các nhà giáo, CBQL giáo dục, giáo viên có nhiều đóng góp cho giáo dục vùng DTTS, MN.

II. Nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng DTTS, MN

1. Duy trì số lượng và nâng cao chất lượng giáo dục trẻ em, học sinh DTTS ở các cấp học

Rà soát, sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục vùng DTTS phù hợp với điều kiện tự nhiên, xã hội của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đến trường, lớp và nâng cao chất lượng giáo dục.

Các cơ sở giáo dục ở vùng DTTS tiếp tục tập trung chỉ đạo duy trì số lượng học sinh trong độ tuổi đi học; chủ động, tích cực phối hợp với các lực lượng xã hội huy động tối đa trẻ em, học sinh người DTTS trong độ tuổi đến trường, duy trì sĩ số học sinh, bảo đảm tỷ lệ học sinh chuyên cần, giảm tỉ lệ học sinh bỏ học, nghỉ học vào dịp lễ tết, mùa vụ,...;

Đối với những địa bàn vùng DTTS, MN cần khắc phục tình trạng trẻ tự đi đến trường và tự về nhà để đảm bảo an toàn cho trẻ; tuyên truyền phụ huynh luôn luôn cảnh giác với những nguy cơ mất an toàn cho trẻ khi ở nhà;

Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học ở các cơ sở giáo dục vùng DTTS, MN;

Chỉ đạo dạy học phù hợp với đối tượng; tăng cường các hoạt động giao lưu, giúp đỡ về chuyên môn cho giáo viên ở trường vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Tổ chức khảo sát, đánh giá về chất lượng, các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục trẻ em, học sinh DTTS từ mầm non đến phổ thông, trên cơ sở đó, tăng cường các giải pháp đồng bộ, thiết thực, phù hợp thực tế để nâng cao chất lượng giáo dục trẻ em, học sinh DTTS. 

2. Nâng cao chất lượng giáo dục trong trường PTDTBT

2.1. Quy hoạch mạng lưới trường lớp

Thực hiện tốt quy định tại Thông tư số 30/2015/TT-BGDĐT ngày 11/12/2015 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú ban hành kèm theo Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT; bảo đảm trường PTDTBT phát triển bền vững, ổn định, có cơ sở vật chất, thiết bị dạy học theo quy định để thực hiện tốt việc giáo dục, chăm sóc học sinh bán trú.

2.2. Công tác tuyển sinh

Tổ chức xét duyệt học sinh bán trú trong trường PTDTBT theo quy định, đúng quy trình, khách quan, công bằng, kịp thời.

2.3. Nâng cao chất lượng dạy và học

a. Thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục

Các cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục các cấp học theo hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Phòng GD&ĐT.

b. Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá phù hợp đối tượng học sinh DTTS 

 Trường PTDTBT và các cơ sở giáo dục vùng DTTS tổ chức khảo sát phân loại năng lực học tập của học sinh ngay từ đầu năm học để xây dựng kế hoạch dạy học, phụ đạo, bồi dưỡng đúng đối tượng học sinh; đổi mới phương pháp dạy học bộ môn phù hợp đối tượng học sinh DTTS; vận dụng linh hoạt, sáng tạo các chuyên đề bồi dưỡng giáo viên phù hợp tình hình thực tế để nâng cao chất lượng dạy học;

Thực hiện nghiêm túc quy chế đánh giá xếp loại học sinh các cấp học theo quy định của Bộ GD&ĐT; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lí dạy học, kiểm tra, đánh giá học sinh trong các cơ sở giáo dục phù hợp đối tượng học sinh DTTS; thực hiện tốt việc phân tích kết quả đánh giá, xếp loại các môn học của học sinh năm học 2017- 2018, từ đó đề ra các biện pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng dạy học năm học 2018-2019.

c. Tổ chức các hoạt động giáo dục đặc thù gắn với yêu cầu giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, kĩ năng sống cho học sinh  

Tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức của học sinh về chủ trương, đường lối, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, về bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc Việt Nam; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh;

Tổ chức và quản lí học sinh trong khu nội trú; hoạt động tự học của học sinh ngoài giờ chính khóa, tăng cường các hoạt động trải nghiệm. Giáo dục học sinh tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học tập và sinh hoạt; xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường; tổ chức bếp ăn tập thể bảo đảm dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm theo đúng quy định; phối hợp với các cơ sở y tế của địa phương chăm sóc sức khỏe cho học sinh, chủ động, tích cực phòng chống dịch bệnh;

Tăng cường giáo dục chăm sóc sức khỏe sinh sản, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng phòng tránh và ứng phó với xâm hại tình dục trong trường học; giáo dục học sinh nâng cao nhận thức, tham gia tuyên truyền trong gia đình, cộng đồng về xóa bỏ các hủ tục lạc hậu (ma chay, cưới xin thời gian dài ngày; tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống...); giáo dục kĩ năng hoạt động xã hội với các nội dung thiết thực, phù hợp tâm sinh lý lứa tuổi và đặc điểm văn hóa DTTS cho học sinh;

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, các hoạt động xã hội khác nhằm nâng cao đời sống tinh thần và giáo dục toàn diện cho học sinh. Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc hát Quốc ca trong các lễ chào cờ. Duy trì các hoạt động đầu giờ, giữa giờ có nền nếp; các bài tập thể dục đầu giờ, giữa giờ theo quy định.

d. Đẩy mạnh công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh trường PTDTBT

Triển khai Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 ban hành theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ, nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh sau trung học cơ sở;

Chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh ở trong và ngoài nhà trường. Cung cấp rộng rãi thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu của thị trường lao động, nhằm hướng các hoạt động giáo dục hướng nghiệp đáp ứng thị trường lao động, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

Phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn để đào tạo và công nhận kỹ năng nghề cho học sinh;

Khuyến khích triển khai mô hình giáo dục nhà trường gắn với thực tiễn sản xuất kinh doanh của địa phương; tăng cường huy động các nguồn lực tài chính và các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo cho việc tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục trong nhà trường theo hướng thực học, lý thuyết gắn với thực hành và thực tiễn, đảm bảo giáo dục cơ bản ở THCS, phục vụ cho giáo dục hướng nghiệp và phân luồng đạt hiệu quả;

Tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động giáo dục hướng nghiệp-dạy nghề truyền thống phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế -xã hội của địa phương; tổ chức hoạt động lao động sản xuất cải thiện đời sống cho học sinh. 

3. Tăng cường dạy tiếng Việt cho trẻ em, học sinh DTTS trong các cơ sở giáo dục vùng DTTS, MN

Tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 2805/QĐ-BGDĐT ngày 05/8/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về triển khai thực hiện Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 02/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng DTTS giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025;

Xây dựng môi trường tăng cường tiếng Việt cho trẻ em, học sinh DTTS: chú trọng xây dựng môi trường giao tiếp, giao lưu tiếng Việt cho trẻ, học sinh DTTS thông qua hoạt động dạy học của môn học và trong các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, hoạt động trải nghiệm; tổ chức hiệu quả chương trình giao lưu “Tiếng Việt của chúng em” cho học sinh DTTS cấp tiểu học;

Nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên và đáp ứng các điều kiện để tăng cường tiếng Việt cho trẻ em, học sinh DTTS.

III. Tăng cường công tác quản lí giáo dục dân tộc và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo ở vùng DTTS, MN

1. Tăng cường công tác quản lí giáo dục dân tộc

Tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về phát triển GDDT; thực hiện nghiêm túc phân cấp quản lí về GDDT theo các quy định hiện hành; đề xuất các cơ chế chính sách, giải pháp thiết thực, cụ thể nhằm nâng cao chất lượng GDDT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để toàn xã hội quan tâm tới giáo dục ở vùng DTTS, MN;

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí hệ thống dữ liệu về GDDT theo các cấp học và theo từng DTTS. Thực hiện tốt công tác thông tin về GDDT, bảo đảm đáp ứng có chất lượng, kịp thời các văn bản chỉ đạo về GDDT của Sở và Phòng GDĐT;

Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo trường PTDTBT và các cơ sở vùng giáo dục vùng DTTS, MN về các lĩnh vực: quản lí dạy học, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh bán trú; thực hiện chế độ, chính sách đối với nhà giáo, CBQL và học sinh; thực hiện quy chế dân chủ, công khai đối với cơ sở giáo dục theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

2. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo ở vùng DTTS, MN

Rà soát, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên trên cơ sở Đề án vị trí, việc làm và các quy định tại Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở phổ thông công lập; Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông; chuẩn bị các điều kiện cần thiết về đội ngũ CBQL, giáo viên để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới;

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng CBQL, giáo viên theo Chương trình và Quy chế bồi dưỡng thường xuyên theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT; Kế hoạch số 1985/KH-SGDĐT-GDTX-CB ngày 17/9/2018 của Sở GD&ĐT;

Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và chăm sóc, giáo dục học sinh cho đội ngũ CBQL, giáo viên;

Đổi mới sinh hoạt chuyên môn, chú trọng hình thức sinh hoạt chuyên môn theo cụm, khối, tổ, nhóm, tập trung, qua mạng...; tăng cường tổ chức và quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giáo dục đặc thù, giáo dục ngoài giờ chính khóa, công tác học sinh bán trú; đặc điểm tâm lí học sinh DTTS, văn hoá dân tộc và tri thức địa phương; về giáo dục môi trường, phòng chống HIV/AIDS, tư vấn tâm lí học đường,…cho CBQL, giáo viên.

IV. Thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo dục dân tộc 

 1. Thực hiện chế độ, chính sách đối với học sinh DTTS, nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công tác ở vùng DTTS, MN

Thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với nhà giáo, CBQL giáo dục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; 

Thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh tại và trường phổ thông ở thôn, xã đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ; chính sách đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người theo NĐ số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ, chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non theo Nghị định số 06/2018/NDD-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ và các chính sách hiện hành đối với học sinh, sinh viên người DTTS.

2. Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu ban hành chính sách của địa phương

Bên cạnh chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước, các đơn vị giáo dục chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các chính sách của địa phương về GDDT; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực để đầu tư cho giáo dục vùng DTTS, MN.

Tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho các văn bản (trong quá trình dự thảo) ban hành chính sách phát triển giáo dục và đào tạo vùng DTTS, MN.

Trên đây là Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với giáo dục dân tộc của Phòng GD&ĐT. Nhận được Công văn này, Phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018- 2019 đối với giáo dục dân tộc phù hợp với điều kiện của nhà trường, địa phương; lựa chọn giải pháp để triển khai thực hiện nhiệm vụ một cách chủ động, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả; chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lãnh đạo, CV Phòng;

- Các Bộ phận GDMN, GDTH, GDTrH;

- Lưu VT.                                

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(đã ký)

 

Hoàng Văn Phúc

         

 
Những tệp tin đính kèm:

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYÊN HÓA
Địa chỉ: Thị Trấn Đồng Lê - Tuyên Hóa - Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3684015. Email: pgd_tuyenhoa@quangbinh.edu.vn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình