Danh mục chính

Văn bản-Tài liệu-Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

Tin tức chính

Hướng dẫn tổ chức tuần lễ học tập suốt đời năm 2018

9/24/2018 10:31:34 AM

             UBND HUYỆN TUYÊN HÓA                                                                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP                                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

        Số:  454/CV-BCĐ                                                                                                                                Tuyên Hoá, ngày 21 tháng 9 năm 2018

 

     V/v tổ chức Tuần lễ hưởng

  ứng học tập suốt đời năm 2018

 

                                                                                  Kính gửi:

                                                                                                    - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện

                                                                                                    -  Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn.

 

     Thực hiện Công văn số 3636/BGDĐT-GDTX ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018 (sau đây gọi là Tuần lễ); Công văn số 121/CV-BCĐ ngày 14/9/2018 của Ban chỉ đạo xây dựng XHHT tỉnh Quảng Bình về việc tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời năm 2018; Ban chỉ đạo xây dựng Xã hội học tập huyện  yêu cầu các phòng, ban ngành, đoàn thể liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập

         I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Mục đích

Nâng cao nhận thức của người dân trong cộng đồng về tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời đối với sự phát triển toàn diện của cá nhân; huy động được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc triển khai các hoạt động của Tuần lễ.

  2. Yêu cầu

Việc tổ chức Tuần lễ phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, nhằm thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, các lực lượng xã hội; qua đó khuyến khích người dân chủ động học thường xuyên, liên tục và suốt đời, hướng tới xây dựng một XHHT.

II. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Chủ đề Tuần lễ.

Trong cách học phải lấy tự học làm cốt (Hồ Chí Minh).

2. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian tổ chức Tuần lễ: Từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 07/10/2018, trong đó Khai mạc Tuần lễ tổ chức bắt đầu từ 08h 00 phút ngày 01/10/2018.

          - Thời gian tổng kết: Ngày 07/10/2018.

          Nội dung: Đánh giá, rút kinh nghiệm, tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tham gia tích cực Tuần lễ.

          - Địa điểm:

+ Các xã, thị trấn: Triển khai hưởng ứng Tuần lễ một cách thiết thực và có hiệu quả, địa phương tự lựa chọn địa điểm tổ chức khai mạc với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, các cơ sở giáo dục, các thiết chế giáo dục ngoài nhà trường (thư viện, nhà văn hóa…), các cơ quan thông tin đại chúng; đại diện của các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn.

          + Ở huyện: Lễ phát động Tuần lễ được tổ chức vào sáng 01/10/2018 tại Hội trường UBND xã Tiến Hóa. Ban chỉ đạo xây dựng đề án Xã hội học tập huyện giao cho Phòng GD&ĐT phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng xã Tiến Hóa tổ chức thực hiện.

         3. Công tác tuyên truyền giáo dục

  - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, phát thanh, truyền hình...), phân phát tài liệu, tờ rơi với mục tiêu, nội dung về các hoạt động giáo dục, học tập diễn ra trong suốt Tuần lễ; tuyên truyền thông qua hoạt động của các cơ sở giáo dục, các thư viện, trung tâm văn hóa - thể thao ở địa phương.

         - Tại các cơ sở: Các trường MN, TH, TH&THCS, THCS, THPT, THCS&THPT, TTGD-DN huyện; các trung tâm học tập cộng đồng xã, thị trấn, các cơ sở và các thiết chế giáo dục ngoài nhà trường; trung tâm văn hóa, thể thao treo băng rôn hưởng ứng Tuần lễ trước thời gian tổ chức lễ khai mạc một tuần cho đến khi kết thúc Tuần lễ kết thúc với nội dung chủ đề năm 2018.

       Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 

  Trong cách học phải lấy tự học làm cốt (Hồ Chí Minh)

         Ngoài ra có thể lựa chọn thêm các nội dung sau:

         - Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân (Hồ Chí Minh)”.

- Trường học vĩ đại nhất chính là sách vở.

- Việc đọc rất quan trọng. Nếu bạn biết cách đọc, cả thế giới sẽ mở ra cho bạn.

4. Nội dung và cách thức tổ chức

Căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các đơn vị triển khai tổ chức Tuần lễ với hình thức, nội dung phù hợp. Ban chỉ đạo xây dựng XHHT huyện gợi ý một số hoạt động sau:

a) Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ đề và các hoạt động của Tuần lễ.

b) Xây dựng chương trình, chuyên mục về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT trên các báo, tạp chí, các đài phát thanh, truyền hình, phát các Thông điệp về chủ đề và sự kiện tổ chức Tuần lễ; tổ chức tuyên truyền, treo dán các khẩu hiệu, pano, áp phích tuyên truyền sâu rộng về chủ đề và các hoạt động của Tuần lễ.

c) Tổ chức Lễ khai mạc với sự tham gia của đại diện lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, các tổ chức xã hội có liên quan; đại diện các cơ sở giáo dục, các thiết chế giáo dục ngoài nhà trường (thư viện, nhà văn hóa,…), các cơ quan thông tin đại chúng; đại diện của các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn địa phương.

d) Tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động; các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn; các lớp giáo dục pháp luật, giáo dục sức khỏe, giáo dục môi trường cho người dân; các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, báo cáo viên trung tâm học tập cộng đồng.

đ) Tổ chức các sự kiện, các hoạt động giao lưu, các cuộc thi, các buổi tọa đàm về khuyến đọc, khuyến học và xây dựng XHHT như: tổ chức Ngày Hội Sách; tổ chức các cuộc thi về sách; trưng bày, triển lãm sách báo, tư liệu phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa, ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của tỉnh, của đất nước; tổ chức thi tìm hiểu, học tập lịch sử, văn hóa địa phương tại các bảo tàng, di tích; phát động các phong trào, các chương trình thu gom, tặng sách các trường học, thư viện,…

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Phòng Giáo dục và Đào tạo

         - Chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học huyện hướng dẫn và chỉ đạo các Trung tâm HTCĐ trên địa bàn huyện đồng loạt phát động Tuần lễ với nội dung phong phú đa dạng với sự tham gia của các đơn vị trường học trên địa bàn, các thiết chế giáo dục,.... nhằm huy động sự hưởng ứng đông đảo người dân trên địa bàn.

         - Phối hợp với UBND xã Tiến Hóa tổ chức thành công Lễ phát động cấp huyện.

         - Tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động Tuần lễ cho Ban Chỉ đạo xây dựng XHHT huyện, Sở GDĐT.

         2. Hội Khuyến học huyện

         - Phối hợp với Phòng GD&ĐT tổ chức Lễ phát động Tuần lễ cấp huyện.

         - Chỉ đạo Hội Khuyến học các cấp phối hợp với Trung tâm HTCĐ hướng dẫn và chỉ đạo tổ chức Tuần lễ; phối hợp với ban, ngành, đoàn thể tổ chức phát triển các tài liệu dạy học và hỗ trợ người dạy, người học nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của Tuần lễ; phối hợp với ban, ngành địa phương tổ chức khai giảng năm học ở các trung tâm học tập cộng đồng; thực hiện công tác tuyên truyền về Tuần lễ thông qua hệ thống mạng lưới Hội Khuyến học các cấp.

  - Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch triển khai Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và công tác “Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” trên địa bàn huyện.

  3. Đài truyền thanh - truyền hình huyện

 Chủ trì, phối hợp với Phòng GD&ĐT, Hội Khuyến học huyện xây dựng chương trình, chuyên mục về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT trên đài phát thanh, truyền hình, phát các Thông điệp về chủ đề và sự kiện tổ chức Tuần lễ, đưa tin, bài về các hoạt động của Tuần lễ; phát hiện, nhân rộng các tấm gương tự học, học tập suốt đời; xây dựng các chuyên mục phục vụ học tập suốt đời phù hợp với đặc thù địa phương, qua đó vận động người dân học tập thường xuyên, suốt đời, tận dụng mọi cơ hội học tập để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, góp phần phát triển quê hương, đất nước.

          4. Phòng Tài chính - kế hoạch huyện

Chủ trì, phối hợp với Phòng GD&ĐT hướng dẫn các địa phương, đơn vị sử dụng kinh phí cho việc tổ chức các hoạt động của Tuần lễ.

          5. Trung tâm Văn hoá - Thông tin -Thể thao huyện

- Tổ chức treo băng rôn tuyên truyền trước cổng trung tâm. Mở cửa thư viện và điểm truy cập Internet công cộng phục vụ nhu cầu của người dân trong thời gian diễn ra tuần lễ phát động.

- Tổ chức tuyên truyền về học tập suốt đời, công tác xây dựng Xã hội học tập qua hệ thống xe tuyên truyền lưu động trong thời gian diễn ra tuần lễ.

- Hỗ trợ Trung tâm học tập cộng đồng xã Tiến Hóa về hệ thống âm thanh, loa máy phục vụ cho buổi lễ khai mạc vào sáng ngày 01/10/2018 (khi có yêu cầu).

          6. Liên đoàn Lao động huyện, Phòng Văn hóa thông tin, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Nội vụ, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn… và các Hội, Đoàn thể khác

  - Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của đơn vị để triển khai các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời có hiệu quả cao.

- Tổ chức điều tra nhu cầu học tập, khai giảng các lớp học: bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức, viên chức, công nhân lao động; bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học; các lớp học nghề cho lao động nông thôn; các lớp giáo dục kỹ năng sống; các lớp học theo chương trình đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức kỹ năng, chuyển giao công nghệ…

 

          7. UBND các xã, thị trấn

  - Chỉ đạo Trung tâm HTCĐ  chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học, các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND xã, thị trấn lựa chọn địa điểm để triển khai lễ Khai mạc trên địa bàn.

  - Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn xây dựng kế hoạch và phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả những nội dung của Tuần lễ phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị; tổ chức khai giảng, mở các lớp phổ biến kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, và người lao động…

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Tuần lễ và tổng hợp, báo cáo gửi Ban Chỉ đạo xây dựng XHHT huyện .

8. UBND xã Tiến Hoá:

Chủ trì, chỉ đạo Trung tâm học tập cộng đồng xã phối hợp với các ban, ngành đoàn thể trên địa bàn chuẩn bị.

- Địa điểm: Hội trường UBND xã Tiến Hóa

- Tuýt trang trí: Khai mạc

       Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 

  Trong cách học phải lấy tự học làm cốt (Hồ Chí Minh).

- Bàn, ghế đủ cho khách mời.

- Các khẩu hiệu tuyên truyền, quốc kỳ, cờ phướn, băng rôn tuyên truyền trước cổng trường và dọc tuyến đường chính qua xã.

* Thời gian: 8 giờ ngày 01/10/2018 tại Hội trường UBND xã Tiến Hóa

* Thành phần tham dự lễ:

- Ở tỉnh:

+ Mời đại diện Ban chỉ đạo Đề án xây dựng Xã hội học tập tỉnh.

+ Đại diện lãnh đạo, chuyên viên Sở GD&ĐT.

- Ở huyện:

 + Mời đại diện Thường trực Huyện uỷ; Thường trực HĐND; Lãnh đạo UBND huyện; Ban Tuyên giáo Huyện uỷ.

+ Đại diện Phòng VHTT; Trung tâm VHTTTT; đại diện Hội khuyến học; Hội Cựu giáo chức; Lãnh đạo, phóng viên Đài truyền thanh - Truyền hình huyện;

+ Lãnh đạo Phòng GD&ĐT và chuyên viên phụ trách; đại diện Lãnh đạo Trung tâm GD-DN huyện; Đại diện lãnh đạo các trường THPT trên địa bàn.

         - Ở xã Tiến Hóa:

          + Lãnh đạo Đảng Uỷ, UBND xã, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể; các trường học trên địa bàn và học sinh của trường THCS Tiến Hóa.

* Nghi lễ: Thực hiện theo kịch bản khung chương trình lễ khai mạc "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" gửi kèm Kế hoạch này.

9. Tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm: Vào ngày 07/10/2018 và báo cáo bằng văn bản (kèm theo các hình ảnh hoạt động) gửi về Phòng GD&ĐT trước ngày 10/10/2018 để tổng hợp báo cáo Sở GD&ĐT Quảng Bình theo địa chỉ email ptviet_th@quangbinh.edu.vn

Phòng GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các phòng ban, đơn vị có liên quan theo dõi, hướng dẫn việc triển khai thực hiện kế hoạch, tổng hợp báo cáo cho  Ban chỉ đạo xây dựng XHHT huyện.

IV. KINH PHÍ

Kinh phí tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời lấy trong kinh phí chi thường xuyên của đơn vị và hỗ trợ của địa phương.

Trên đây là hướng dẫn của Ban chỉ đạo xây dựng XHHT huyện về Kế hoạch tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018. Nhận được công văn này, Ban chỉ đạo xây dựng XHHT của huyện yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị thông tin qua Phòng GD&ĐT huyện để được hướng dẫn và giải quyết./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                                       TM. BAN CHỈ ĐẠO

- Sở GD&ĐT;                                                                                                                                                                    TRƯỞNG BAN

- Thường trực Huyện uỷ;       Báo cáo                                        

- Thường trực HĐND huyện;

- Lãnh đạo UBND huyện;                                                                                                                                                        (đã ký)

- Lãnh đạo các phòng, ban huyện;

  Hội khuyến học; Hội Cựu giáo chức;

- UBND các xã, thị trấn;                                                                                                                                           PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

- Các trường MN, phổ thông trên địa bàn;                                                                                                                 Hồ Vũ Thường

- Trung tâm VHTTTT; Trung tâm GD-DN;                                                                   

   Đài TT-TH;                                            

- Lưu VP.                     

                                   

Những tệp tin đính kèm:

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYÊN HÓA
Địa chỉ: Thị Trấn Đồng Lê - Tuyên Hóa - Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3684015. Email: pgd_tuyenhoa@quangbinh.edu.vn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình