Danh mục chính

Văn bản-Tài liệu-Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

Tin tức chính

NHÀ TRƯỜNG TRONG ĐỜI SỐNG KINH TẾ GIÁO DỤC HIỆN NAY

12/20/2016 5:07:18 PM
N hà trường trong bối cảnh hện nay không đơn thuần chỉ là thiết chế sư phạm. Công việc diễn ra trong nhà trường có mục tiêu cao nhất là hình thành nhân cách và nhân lực phục vụ cho việc phát triển cộng đồng. Làm gia tăng cả ba nguồn vốn đó là (Vốn con người, vốn tổ chức, vốn xã hội của đất nước. Nhà trường là cầu nối của giáo dục làm cho trẻ em đi từ thế giới tình cảm của gia đình đến thế giới công việc của xã hội gặp nhiều thuận lợi, tránh đi các hụt hẩng căng thẳng. Chính vì thế nhà trường

Sự phát triển của giáo dục ngày nay là sự phát triển nhân văn,  sự phát triển  vì con người, của con người, do con người. Nhà trường trong bất cứ trường hợp nào cũng phải là nơi dạy cho học sinh ( Học tốt – sống tốt – làm tốt).  Nhà trường phải là nơi dạy cho các em  biết quý trọng sự cần cù lao động, tạo cho họ quen lao khổ. Nhiệm vụ của nhà trường trong bối cảnh hiện nay là khơi dậy tính đa dạng văn hóa. Nhiệm vụ đó được  đạt trước hết trong việc bảo vệ bản sắc của mình, đi tìm kiếm những vấn đề ưu đẳng hơn cả trong truyền thống, trí tuệ, đạo đức, nghệ thuật của mình truyền tiếp cho con cháu, để chúng duy trì những thứ đó sống động cho tất cả mọi người. Gia đình đóng vai trò quyết định  trong việc chuyển giao cho con em mình bản sắc dân tộc. Song trường học lại là lò luyện … Nhà trường chuyển giao các giá trị đạo đức như nhân quyền, bình đẳng giới, những giá trị cốt lõi của bản sắc dân tộc. Trường học trong bất cứ hoàn cảnh nào phải làm tốt sứ mạnh;  Hình thành nhân cách, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.Trong nhà trường, vấn đề dạy học là vấn đề quan trọng nhất.  Đề cập đến vấn đề dạy học là đề cập tới mối liên hệ tương tác của những vấn đề sau đây: (Mục tiêu dạy học. Nội dung dạy học .Phương pháp dạy học. Lực lượng dạy  học. Đối tượng dạy học. Hình thức tổ chức dạy học. Điều kiện dạy học. Môi trường dạy học. Quy chế dạy học. Bộ máy quản lí dạy học).

        Mục tiêu - nội dung - phương pháp dạy học là nhân tố cơ bản,  chúng tạo nên chương trình dạy học. Người dạy, người học là động lực. Hình thức, điều kiện, môi trường, quy chế, bộ máy quản lí là gắn kết giữa các yếu tố đó làm cho công việc của thầy - trò đạt hiệu quả.  

 

                                                                                                    Thanh Hóa, ngày 22/10/2016

                Đoàn Thị Xuân Lan

                                                                                            Trường Tiểu học Bắc Sơn-Tuyên Hóa-QB

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYÊN HÓA
Địa chỉ: Thị Trấn Đồng Lê - Tuyên Hóa - Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3684015. Email: pgd_tuyenhoa@quangbinh.edu.vn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình