Danh mục chính

Văn bản-Tài liệu-Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

Tin tức chính

Tình hình thực hiện CTMTQG GD&ĐT hỗ trợ mục tiêu củng cố và hoàn thiện mạng lưới trường PTDTNT

12/11/2014 10:50:02 AM
Tình hình thực hiện CTMTQG GD&ĐT hỗ trợ mục tiêu củng cố và hoàn thiện mạng lưới trường PTDTNT

Kính gửi:     Sở Giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố.
(theo danh sách đính kèm).

          Thực hiện công tác xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục và Dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 3335/ BGDĐT-KHTC ngày 20/5/2013 về việc hướng dẫn các Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch. Để có cơ sở thuyết minh với Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Tài chính về kế hoạch và dự kiến kinh phí năm 2014, 2015 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo hỗ trợ đầu tư xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú ( viết tắt là PTDTNT) theo mục tiêu Củng cố và hoàn thiện mạng lưới các trường PTDTNT đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1640/QĐ-TTg ngày 21/9/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo bổ sung báo cáo theo các nội dung sau:

- Các Dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các trường PTDTNT đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đến thời điểm báo cáo, bao gồm : Dự án xây dựng bổ sung các hạng mục công trình cho các trường PTDTNT đã có và Dự án đầu tư xây dựng mới  trường PTDTNT mới thành lập theo danh mục đã được phê duyệt tại Quyết định số 1640/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ theo mục tiêu Củng cố và hoàn thiện hệ thống trường PTDTNT, đề nghị gửi kèm theo các Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

                                                                                                                                   (theo http://www.moet.gov.vn)

Những tệp tin đính kèm:

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYÊN HÓA
Địa chỉ: Thị Trấn Đồng Lê - Tuyên Hóa - Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3684015. Email: pgd_tuyenhoa@quangbinh.edu.vn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình