Danh mục chính

Văn bản-Tài liệu-Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

GIỚI THIỆU CÁC TRƯỜNG MN

DANH BẠ HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG MẦM NON

TT

Đơn vị

Địa chỉ Email

Mã đơn vị

Số ĐT HT

Tên HT

1.      

MN Lâm Hóa

mn_lamhoa@quangbinh.edu.vn

http://mnlamhoa.edu.vn

44453301

01234237366

Cao Thị Ánh

2.      

MN Thanh Lạng

mn_thanhlang@quangbinh.edu.vn

http://mnthanhlang.edu.vn

44453302

01255220369

Nguyễn Thị Duyên

3.      

MN Bắc Sơn

mn_bacson@quangbinh.edu.vn

http://mnbacson.edu.vn

44453303

01236476345

Phan Thị Thuỷ

4.      

MN Thanh Thạch

mn_thanhthach@quangbinh.edu.vn

http://mnthanhthach.edu.vn

44453304

0915305122

Phạm Thị Thuỷ

5.      

MN Hương Hóa

mn_huonghoa@quangbinh.edu.vn

http://mnhuonghoa.edu.vn

44453305

0918778983

Cao Thị Hồng Xoan

6.      

MN Kim Lũ 

mn_kimlu@quangbinh.edu.vn

http://mnkimlu.edu.vn

44453306

0985715487

Phan Thị Hồng Thắm

7.      

MN Tân Thủy

mn_tanthuy@quangbinh.edu.vn

http://mntanthuyth.edu.vn

44453307

01236652159

Cao Thị Khuyên

8.      

MN Lê Hóa

mn_lehoa@quangbinh.edu.vn

http://mnlehoa.edu.vn

44453308

0949477289

Trần Thị Bảy

9.      

MN Thuận Hóa

mn_thuanhoa@quangbinh.edu.vn

http://mnthuanhoa.edu.vn

44453309

01275039203

Nguyễn Thị Như Hoa

10.  

MN Sơn Hóa

mn_sonhoa@quangbinh.edu.vn

http://mnsonhoa.edu.vn

44453310

01646472267

Phan Thị Kim Huế

11.  

MN Đồng Hóa

mn_donghoa@quangbinh.edu.vn

http://mndonghoa.edu.vn

44453311

0912437239

Hoàng Thi Thanh Hoài

12.  

MN Nam Hóa

mn_namhoa@quangbinh.edu.vn

http://mnnamhoa.edu.vn

44453312

0974204078

Trương Thị Loan

13.  

MN Cao Quảng

mn_caoquang@quangbinh.edu.vn

http://mncaoquang.edu.vn

44453313

01694791533

Nguyễn Thị Thu Hồng

14.  

MN Đồng Lê

mn_dongle@quangbinh.edu.vn

http://mndongle.edu.vn

44453314

01295821788

Đinh Thị Bích Ngọ

15.  

MN Thiết Sơn

mn_thietson@quangbinh.edu.vn

http://mnthietson.edu.vn

44453315

01688569939

Phạm Thị Tuyết Thanh

16.  

MN Huyền Thủy

mn_huyenthuy@quangbinh.edu.vn

http://mnhuyenthuy.edu.vn

44453316

0978508487

Cao Thị Minh

17.  

MN Đức Phú

mn_ducphu@quangbinh.edu.vn

http://mnducphu.edu.vn

44453317

0917157599

Cao Thị Lý

18.  

MN Đồng Lâm

mn_donglam@quangbinh.edu.vn

http://mndonglam.edu.vn

44453318

0919748099

Lê Thị Hồng

19.  

MN Nam Phong

mn_namphong@quangbinh.edu.vn

http://mnnamphong.edu.vn

44453319

01676662600

Cao Thị Thanh Thú

20.  

MN Minh Cầm

mn_minhcam@quangbinh.edu.vn

http://mnminhcam.edu.vn

44453320

01255901905

Nguyễn Thị Loan

21.  

MN Mai Hóa

mn_maihoa@quangbinh.edu.vn

http://mnmaihoa.edu.vn

44453321

01292761306

Trương Thị Kim Huế

22.  

MN Châu Hóa

mn­_chauhoa@quangbinh.edu.vn

http://mnchauhoa.edu.vn

44453322

0912877965

Trần Thị Lê

23.  

MN Tiến Hóa

mn_tienhoa@quangbinh.edu.vn

http://mntienhoa.edu.vn

44453323

01255235331

Đậu Thị Nguyệt

24.  

MN Ngư Hoá

mn_nguhoa@quangbinh.edu.vn

http://mnnguhoa.edu.vn

44453324

0855666983

Ngô Thị Xuân

25.  

MN Văn Hóa

mn_vanhoath@quangbinh.edu.vn

http://mnvanhoa.edu.vn

44453325

0914555248

Lê Thị Hiền

 

 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYÊN HÓA
Địa chỉ: Thị Trấn Đồng Lê - Tuyên Hóa - Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3684015. Email: pgd_tuyenhoa@quangbinh.edu.vn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình