Danh mục chính

Văn bản-Tài liệu-Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

GIỚI THIỆU CÁC TRƯỜNG TH

DANH BẠ HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC

     TT        Tên trường                       Địa chỉ email         Mã đơn vị         Số ĐT HT        Tên Hiệu trưởng
        1. TH Thanh Lạng

th_thanhlang@quangbinh.edu.vn

http://ththanhlang.edu.vn

      44453401     01243137149 Lê Phạm Hùng

2. 

TH Bắc Sơn

th_bacson@quangbinh.edu.vn

http://thbacson.edu.vn

44453402

01292773009

Hoàng Đình Ngọc

3.  

TH Thanh Thạch

th_thanhthach@quangbinh.edu.vn

http://ththanhthach.edu.vn

44453403

0934 463 212

Hoàng Minh Định

4.  

TH Hương Hóa

th_huonghoa@quangbinh.edu.vn

http://thhuonghoa.edu.vn

44453404

0824492691

 Đinh Thị Phương Thảo

5.  

TH Kim Lũ

th_kimlu@quangbinh.edu.vn

http://thkimlu.edu.vn

44453405

0916834969

Lê Quang Huy

6.  

TH Tân Thủy

th_tanthuy@quangbinh.edu.vn

http://thtanthuy.edu.vn

44453406

0916805997

Nguyễn Thị Nguyên

7.  

TH Lê Hóa

th_quanghoa@quangbinh.edu.vn

http://thlehoa.edu.vn

44453407

0917894328

 Nguyễn Thị Bích Hoà

8.  

TH Số 1 Đồng Lê

th_so1dongle@quangbinh.edu.vn

http://thso1dongle.edu.vn

44453408

0982157837

Nguyễn Thị Hồng

9.  

TH Số 2 Đồng Lê

th_so2dongle@quangbinh.edu.vn

http://thso2dongle.edu.vn

44453409

0944652298

 Nguyễn Trọng Diện

10.  

TH Thuận Hóa

th_thuanhoa@quangbinh.edu.vn

http://ththuanhoa.edu.vn

44453410

01244362523

Trương Thị Ánh Tuyết

11.  

TH Sơn Hóa

th_sonhoa@quangbinh.edu.vn

http://thsonhoa.edu.vn

44453411

0915237345

Nguyễn Thị Nguyệt Ánh

12.  

TH Đồng Hóa

th_donghoa@quangbinh.edu.vn

http://thdonghoa.edu.vn

44453412

0945296033

 Nguyễn Văn Lương

13.  

TH Thiết Sơn

th_thietson@quangbinh.edu.vn

http://ththietson.edu.vn

44453413

0944706930

Nguyễn Xuân Quy 

14.  

TH Huyền Thủy

th_huyenthuy@quangbinh.edu.vn

http://thhuyenthuy.edu.vn

44453414

0917413676

Lê Vĩnh Hằng

15  

TH Đức Hoá

th_ducphu@quangbinh.edu.vn

http://thduchoa.edu.vn

44453416

0988729727

Cao Văn Tư

16.  

TH  PhongHóa

th_phonghoa1@quangbinh.edu.vn

http://thso1phonghoa.edu.vn

44453417

0916542799

Phạm Thị Lệ Thủy

17.  

TH Liên Sơn

th_lienson@quangbinh.edu.vn

http://thlienson.edu.vn

44453418

0913527277

Lê Thị Oanh

18.  

TH Xuân Mai

th_xuanmai@quangbinh.edu.vn

http://thxuanmai.edu.vn

44453419

0975692079

 Nguyễn Thị Lan Anh

19.  

TH Số 1 Châu Hóa

th­_chauhoa1@quangbinh.edu.vn

http://thso1chauhoa.edu.vn

44453420

01202752035

Nguyễn Thị Hồng Tâm

20.  

TH Thanh Thủy

th_thanhthuy@quangbinh.edu.vn

http://ththanhthuy.edu.vn

44453421

0918841529

Hoàng Thanh Quyết

21.  

TH Lê Trực

th­_letruc@quangbinh.edu.vn

http://thletruc.edu.vn

44453422

0913138556

Hoàng Thị Nguyệt

22.  

TH Văn Hóa

th_vanhoa@quangbinh.edu.vn

http://thvanhoath.edu.vn

44453423

0974981929

Lê Trọng Nghĩa

23.  

TH Cao Quảng

th_caoquang@quangbinh.edu.vn

http://thcaoquang.edu.vn

44453424

0913384575

Mai Thị Nga

24.  

TH Số 2 Châu Hóa

th­_chauhoa2@quangbinh.edu.vn

http://thchauhoa2.edu.vn

44453426

01224563370

Mai Thanh Huyền

 


 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYÊN HÓA
Địa chỉ: Thị Trấn Đồng Lê - Tuyên Hóa - Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3684015. Email: pgd_tuyenhoa@quangbinh.edu.vn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình